Provincie Oost-Vlaanderen - Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA)

De "Vlaamse Hydrografische Atlas" (VHA) is een gebiedsdekkend, middenschalig, geografisch bestand met de assen van de bevaarbare en de geklasseerde, onbevaarbare waterlopen van Vlaanderen. Dit geoloket toont de VHA voor het grondgebied van Oost-Vlaanderen.


Het VHA-project is een actualisering en aanvulling van een bestaand bestand, het "voorlopig" waterlopenbestand. Dat waterlopenbestand werd opgebouwd via digitalisatie van de stafkaarten 1/10.000 ten aanzien van kaarten van de Atlas van de Onbevaarbare Waterlopen, die onder de Provinciale technische diensten ressorteert.
Het actualiseringsproject is momenteel volop in uitvoering. Door middel van speciaal ontwikkelde applicaties (decentraal beheer, internetapplicatie en centraal beheer) zal de atlas in de komende jaren verder worden gecorrigeerd en aangevuld (per VHA-zone). Het decentrale beheer houdt in dat de administratieve beheerder van de waterlopen verantwoordelijk is voor het aanpassen van de ligging en de eigenschappen van de assen van de waterlopen onder zijn bevoegdheid. Concreet betekent dat :

Aminal, afdeling Water, is de centrale beheerder van het waterlopenbestand. Via de internetapplicatie worden decentraal VHA-zones opgevraagd bij de centrale beheerder. Na actualisatie worden deze zones via de internetapplicatie teruggestuurd naar de centrale beheerder, die de zones dan integreert in een geactualiseerde versie van de VHA.


Enkele definities

waterloopsegment: een lijnstuk dat de aslijn van een waterloopgedeelte voorstelt. Elk segment heeft een uniek nummer, de segmentcode. Een segment begint in een node (beginnode) en loopt via vormpunten naar een eindpunt (eindnode). Een beginnode is de plaats van de bron van een waterloop, de plaats waar 2 of meer waterlopen samenvloeien, de plaats waar een waterloop splitst, de plaats waar een waterloop de grens van een bekken of een VHA-zone overschrijdt, de plaats waar de klassering (categorie) verandert, of de plaats waar de waterloop van (provinciaal) nummer verandert. Een eindnode is de plaats van de monding van een waterloop, de plaats waar 2 of meer waterlopen samenvloeien, de plaats waar een waterloop splitst, de plaats waar een waterloop de grens van een bekken of een VHA-zone overschrijdt, de plaats waar de klassering (categorie) verandert, of de plaats waar de waterloop van (provinciaal) nummer verandert.

waterloop: een geheel van één of meer aansluitende waterloopsegmenten. Een waterloop heeft (meestal) een naam en soms één of meer synoniemen. De naam is deze die geldt bij de monding van de waterloop.

categorie: aanduiding (code) van de "klassering" van een segment. Van deze code kan afgeleid worden wie de beheerder is van het segment.

VHA-zone: afwateringsgebied op niveau cat1. Elke zone heeft een uniek nummer (VHA-Zonenummer), een benaming en een unieke zonecode

provinciaal nummer: Provinciaal atlasnummer van de waterloop waartoe een segment behoort. Voor Oost-Vlaanderen begint dit nummer steeds met de hoofdletter "O".


Het geoloket
Het VHA-geoloket toont de waterlopen (waterloopsegmenten) van Oost-Vlaanderen. Het geoloket maakt gebruik van volgende ondersteunende thema's : afbakening van de bekkens, afbakening van de VHA-zones, afbaking van de polders en de wateringen, wegen (© Tele Atlas), gemeentegrenzen en de topografische kaart (© NGI).


Actualiteit
De gegevens zijn geactualiseerd tot 28/01/2011.


Schaalgebruik
De visualisatie van de thema's "waterlopen", "wegen" en "topografische kaart" is afhankelijk van de mate van in- of uitzoomen. De "stafkaart" is beschikbaar vanaf relatieve kaartschaal 1/20.000.


Je kan informatie opvragen over: