Provincie Oost-Vlaanderen - Provincial Ruimtelijk Structuurplan

Conform artikel 24 van het het decreet dd. 18 mei 1999 houdende de ruimtelijke ordening, moeten alle provincies een ruimtelijk structuurplan opmaken. Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van Oost-Vlaanderen is op 10 december 2003 definitief vastgesteld door de provincieraad, werd op 18 februari 2004 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en werd op 24 maart 2004 van kracht.

Dit geoloket toont alle selecties van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.

 • hoofddorpen en woonkernen;
 • secundaire wegen;
 • secundaire waterwegen;
 • ankerplaatsen en relictzones
 • structuurbepalende reliŽfelementen (valleien, depressies, heuvelruggen, cuesta's, steilranden of reliŽfsprongen, land- en rivierduinen en donken)
 • structuurbepalende hydrografische elementen (rivieren, kanalen, beken, plassen, vennen en vijvers)
 • andere structuurbepalende landschapselementen (boscomplexen, dijken, markante terreinovergangen, structuurbepalende bakens en kouters);
 • natuurverbindingsgebieden (incl. de grensoverschrijdende verbindingen);
 • ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.
 • Een selectie geeft een beleidsmatige keuze weer van de provincie:

 • ofwel maakt de provincie er ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) voor op, bijv. voor natuurverbindingsgebieden;
 • ofwel wordt de selectie gebruikt als afwegingselement bij het beoordelen van bijv. gemeentelijke of gewestelijke RUP's, maar maakt de provincie er geen RUP's voor op, bijv. voor structuurbepalende landschapelementen.
 • In de tekst van het PRS vind je per selectie duidelijk terug welk beleid er rond de selecties gevoerd wordt.

  Tenslotte geeft het geoloket ook nog een aantal informatieve kaarten weer zoals:

 • het ontwerp van bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (situatie 2003);
 • de Vogelrichtlijn-, Habitatrichtiljn- en Ramsargebieden;
 • de bodemstreken;
 • de ruilverkavelingen, landinrichtings- en strategische inrichtingsprojecten van de Vlaamse Landmaatschappij (momentopname 2003);
 • de inventaris van de afzet- en toeleveringsmogelijkheden voor landbouwproducten in Oost-Vlaanderen (situatie 2003);
 • de natuuraandachtszones.
 • Met betrekking tot de natuuraandachtszones willen wij onderlijnen dat dit geen beleidskeuze van de provincie weergeeft! Immers, niet de provincies maar het Vlaams Gewest is bevoegd voor afbakening van de GEN, GENO's en natuurverwevingsgebieden. De natuuraandachtszones van het PRS zijn een hypothese op de natuurlijke structuur die gebruikt werd als basis voor de selectie van natuurverbindingsgebieden.

  Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
  Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
  E-mail :
  Tel. : 09-267 75 95
  Fax : 09-267 75 99
  Webpagina: www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/ruimtelijke_ordening/structuurplan