Oost-Vlaanderen - kadastrale gegevens

KADSCAN/KADVEC/CADMAP is geen juridisch bestand en vervangt op geen enkele wijze het origineel kadastraal perceelplan.

Het KADSCAN-geoloket op intranet

KadScan bedekt het Oost-Vlaamse grondgebied volledig, met uitzondering van de niet-gekadastreerde oppervlakte. Niet elke versie is echter op zich gebiedsdekkend. Daarom werd in het Kadscan-geoloket nu voorzien in een "laag" waarin gebiedsdekkend de "meest recente" Kadscan-informatie samengevoegd wordt. In deze "laag" kan dient per lokatie nagezien te worden wat de datum van actualisatie van de gegevens is. Dit wordt ook in de legende weergegeven.

Het geoloket omvat de volgende kaartlagen/groepen:

De kadastrale plans worden best initieel opgevraagd op straatnaam. Het heeft immers geen zin om alle plans voor een gemeente te visualiseren, laat staan deze voor gans de provincie. De rasterthema's en kadvec zijn best bruikbaar in het schaalbereik 1/500 - 1/2500; ze zijn niet zichtbaar boven schaal 1/20000.

Kadscan1 (1998/1999), Kadscan2 (2001) en Kadscan3 (2002)

Gescande, gegeorefereerde kopies van de kadastrale perceelsplans

Kadastrale toestand 1/1/98 of 1/1/99 (Kadscan1), 1/1/2001 (Kadscan2) en 1/1/2002 (Kadscan3)

Kadscan is de digitale weergave van de gescande, gegeorefereerde kopies van de kadastrale perceelsplans met perceelsidentificatie.

KADSCAN staat voor een project van het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen (OC) dat een gescande versie van de kadastrale perceelsplans moet opleveren. De gescande plans zijn ruimtelijk gepositioneerd in het Lambert 72/50 stelsel en voorzien van een extra vectoriŽle puntenlaag met de perceelsidentificatie. Het betreft de zowat 13 500 kadastrale perceelsplans van Vlaanderen (2 832 plans voor Kadscan1 voor Oost-Vlaanderen), die momenteel in analoge vorm bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) aangemaakt en bijgehouden worden. Dit project loopt in samenwerking met de AAPD. KADSCAN heeft momenteel alleen tot doel om van elk kadastraal perceel sinds 1998-1999 een geografische perceelsidentificatie te realiseren en zodoende op korte termijn voor de actuele kadastrale perceelgegevens een geografische koppeling te realiseren. Naar de toekomst toe wordt de bijhouding wel digitaal voorzien; daartoe wordt het veld Kadastrale toestand bij de perceelsidentificatie in de databank opgenomen.

Het kaartmateriaal

1. De Kadastrale plans als rasterbeelden

Door de AAPD werden voor het scannen de originele kadastrale perceelsplans gedurende een korte periode uitgeleend. Gezien de originele kadastrale perceelsplans als uitgangsmateriaal gebruikt werden en gelet op de bijhoudingscyclus van de plans, bestond het uitgangsmateriaal voor Kadscan1 gedeeltelijk uit toestand 1/1/99 (60%) en 1/1/98 (40%). Voor Kadscan2 werden de originele kadastrale perceelsplans geactualiseerd op 1/1/2001 gebruikt. Voor 35 Oost-Vlaamse gemeenten werd in kadscan3 de geactualiseerde versie bijgewerkt tot 1/1/2002 gebruikt. Voor de 30 resterende Oost-Vlaamse gemeenten is momenteel nog geen actualisatie in digitaal rasterformaat beschikbaar. Hiervoor is het wachten op de "vectorisatie" van de kadastrale plannen (zie verder: "Kadvec").

Het scannen gebeurde op een resolutie van 400 dpi. Het georefereren of het ruimtelijk positioneren van de plans in het Lambert-72/50 stelsel heeft tot doel dat de plans praktisch naadloos aan elkaar kunnen geplaatst worden, en in een GIS-systeem boven andere thema-lagen (bv. gewestplannen) kunnen geplaatst worden. Het georefereren is uitgevoerd op basis van een eenvoudige affiene transformatie. Voor de keuze van de paspunten voor de transformatie wordt gebruik gemaakt van bestaand Cardib materiaal, kleurenorthofoto's (opnameschaal 1/30 000) en zwart-wit orthofoto's (opnameschaal 1/43 000). Tegelijkertijd werd de randinformatie (noordpijl, opschrift) weggeknipt.

2. De Kadastrale plancontour als GIS-informatielaag

De contouren van de kadastrale perceelsplans werden na de georeferentie gevectoriseerd in het Lambert-72/50 systeem. Zo ontstaat een ruimtelijke index van alle kadastrale perceelsplans als nuttig nevenprodukt, waardoor de AAPD en andere gebruikers over actuele overzichtsplannen kunnen beschikken. Deze kaartlaag wordt gebruikt om het geoloket te "sturen": er is informatie aanwezig om de "passende" rasterkaarten "op te halen" en er is informatie aanwezig over het kadastraal plan zelf (gemeente, afdeling, kaartblad).

3. De perceelsidentificatielaag

Ieder perceel op een kadastraal perceelsplan wordt geidentificeerd door een uniek perceelsnummer binnen een kadastrale afdeling, de PERCID. Teneinde een meerwaarde te creŽren naar GIS-gebruik wordt in ieder perceel een vectorieel punt geplaatst met het attribuut perceelsnummer. Door deze aparte puntenlaag kan men het perceelsnummer gaan koppelen met andere databanken, waar dit perceelsnummer eveneens gebruikt wordt. De AAPD beschikt over een digitale databank van alle kadastrale percelen (kadastrale legger). Door de kadastrale legger te gebruiken om de percelen ruimtelijk te plaatsen op het kadastrale perceelsplan ontstaat bovendien de mogelijkheid om beide te controleren en op elkaar af te stemmen. Om overeenstemming te bekomen met deze plans, zijn de corresponderende kadastrale toestanden opgevraagd van de digitale legger. In het bestand zitten dus enkel de percelen die op dat moment geregistreerd waren. Oude, niet meer gebruikte kadastrale perceelsnummers (van vůůr 1998), mogelijkerwijze in uw thematische databanken vervat, vindt u niet in deze digitale lijst. Bovendien is ieder perceelsnummer in de ter beschikking gestelde lijst uniek; indien u een koppeling met de digitale legger wenst te maken, moet u rekening houden met het feit dat in de kadastrale legger voor bijv. appartementsgebouwen er meerdere entries kunnen zijn per perceelsnummer.

Enkele opmerkingen:

KADVEC

Kadvec betreft een plangetrouwe vectorisering van de KADCAN-bestanden van het Vlaamse Gewest. KADVEC werd in nauwe samenwerking met de AAPD opgezet, teneinde KADVEC als basis te beschouwen voor het nieuwe digitale percelenplan van de AAPD. Het OC verzorgt, met cofinanciering van de MIS en AROHM, de initiŽle aanmaak en ingangscontrole, waarna de AAPD een verificatie uitvoert en de gegevens bijwerkt tot een actuele toestand.

CADMAP

CADMAP is de vectorisering van de ingescande kadastrale plannen van het grondgebied van BelgiŽ. Voor het Vlaams grondgebied valt CADMAP geometrisch samen met KADSCAN/KADVEC. De CADMAP gegevens zijn gebiedsdekkend beschikbaar en zeer recent geactualiseerd (door AAPD). De gegevens zijn eigendom van AAPD en gebonden aan zeer strikte gebruiksvoorwaarden.
Enkel de kadastrale percelen en gebouwen worden weergegeven. Aan de attributen van AAPD werd onder meer een percid toegevoegd om de relatie naar kadscan/kadvec makkelijker te maken.

KADSCAN/KADVEC/CADMAP is geen juridisch bestand en vervangt op geen enkele wijze het origineel kadastraal perceelplan.