www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beGeoloketten

Met de GISoost-geoloketten kan je d.m.v. een standaardbrowser enkele GIS-thema's analyseren en visualiseren.

Deze website en inhoud (o.a. kaartmateriaal) zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder toestemming worden verspreid of overgenomen, in welke vorm dan ook. Zie per geoloket de "contact" pagina voor meer informatie.

  Handleiding  

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen

  info     contact     raadplegen  

Conform artikel 24 van het het decreet dd. 18 mei 1999 houdende de ruimtelijke ordening, moeten alle provincies een ruimtelijk structuurplan opmaken. Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van Oost-Vlaanderen is op 10 december 2003 definitief vastgesteld door de provincieraad, werd op 18 februari 2004 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en werd op 24 maart 2004 van kracht.

Dit geoloket toont alle selecties van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. Een selectie geeft een beleidsmatige keuze weer van de provincie:

  • ofwel maakt de provincie er ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) voor op, bijv. voor natuurverbindingsgebieden;
  • ofwel wordt de selectie gebruikt als afwegingselement bij het beoordelen van bijv. gemeentelijke of gewestelijke RUP's, maar maakt de provincie er geen RUP's voor op, bijv. voor structuurbepalende landschapelementen.

In de tekst van het PRS vind je per selectie duidelijk terug welk beleid er rond de selecties gevoerd wordt.


Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT