Provincie Oost-Vlaanderen - Bestemmingsplannen en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Het gewestplan
Het gewestplan (Toestand 01/01/2002, bijgewerkt tot 02/05/2011) toont de digitale versie van de geactualiseerde toestand van de gewestplannen voor Oost-Vlaanderen tot 01/01/2002 met inbegrip van de bodembestemmingen en de lijnelementen, geschikt voor gebruik tot op schaal 1/10.000. Eind 1994 werd door de Administratie Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Landschappen (AROHM, nu RWO) het project 'operationalisering van de digitale gewestplannen' gestart. Met de steun van het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen (nu AGIV) werd dit project eind 1997 afgerond. De digitale vectoriŽle gewestplannen 2002 werden opgemaakt en bijgewerkt (toestand 01/01/2002) door MVG, LIN, AROHM, Afdeling Ruimtelijke Planning.

In 2011 werd het digitale vectoriŽle gewestplan verder verbeterd aan de hand van foutmeldingen die tussen 2002 en 2011 zijn geregistreerd. Deze fouten waren zowel van inhoudelijke (bvb. een verkeerde inkleuring) als grafische aard (bvb. slecht gegeorefereerd). er werden geen vernietigingsarresten van de Raad van State opgenomen in het bestand. Een uitzondering hierop vormt het arrest dat de vernietiging inhoudt van de gewestplanwijziging 'Waaslandhaven deel II' op het grondgebied van de gemeente Beveren.

De vectoriŽle versie betreft een - zo exact mogelijke - digitale kopie van de oorspronkelijke en officiŽle documenten nl. van de originele manueel getekende en door de Koning ondertekende gewestplannen en gewestplanwijzigingen, die eveneens werden opgemaakt op schaal 1/10.000 (dit in tegenstelling tot de gedrukte gewestplannen die op schaal 1/25.000 zijn uitgegeven). Dit heeft ook gevolgen voor het schaalgebruik: deze digitale versie is bedoeld voor gebruik tot op (maximum) schaal 1/10.000.

De originele en de digitale gewestplannen hebben als referentiebasis de topografische NGI-kaarten (Nationaal Geografisch Instituut) op schaal 1/10.000 en daterend van verschillende jaargangen. De topografische NGI-kaarten zijn in dit geoloket zichtbaar bij een relatieve kaartschaal >= 1/20.000.

Vermits het om een - zo exact mogelijke - digitale versie gaat van de originele gewestplannen, zullen (en moeten) in de digitale vectoriŽle versie de eventuele tekortkomingen van de originele brondocumenten behouden blijven.

De kaart, die het Oost-Vlaamse grondgebied volledig bedekt, omvat volgende gewestplannen:

De Bijzondere Plannen van Aanleg
De contouren van de Bijzondere Plannen van Aanleg (toestand 01/04/2001) werden gedigitaliseerd op schaal 1/10.000 door AROHM, afdeling Ruimtelijke Planning. De BPA-contouren worden weergegeven in een doorzichtige blauwe arcering, afgesloten door een volle blauwe lijn. De bijbehorende informatietabel bevat zaken als het BPA-dossiernummer, de benaming, de datum van goedkeuring, de status, de omschrijving... Op ťťn plaats kunnen er verschillende BPA-contouren van toepassing zijn. Deze datalaag (en de bijbehorende inventaris) is een bijwerking van de digitale laag die ook werd verspreid aan de gemeenten als hulpmiddel bij de opmaak van hun plannenregister.Anderzijds kunnen ook de gegeorefereerde scans van deze BPA's opgevraagd worden. Daarnaast zijn er ook bounding boxes en scans toegevoegd van BPA's ten gevolge van een digitalisatieactie in 2005 (BPA contouren 2005, BPA scans 2005). De bounding boxes worden zoals de BPA-contouren weergegeven in een doorzichtige blauwe arcering, afgesloten door een volle blauwe lijn. De lagen gedigitaliseerd in 2005 zijn niet volledig.

De Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
Daarnaast worden ook de goedgekeurde provinciale en gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) weergegeven. In de laag 'contouren' zijn de contouren van de RUP's zichtbaar. Een RUP kan bestaan uit verschillende deelgebieden. Deze deelgebieden zijn zichtbaar in de laag 'deelgebieden'. De bijhorende tabellen bevatten het uniek planID nummer van het RUP, de naam van het RUP en/of deelgebied, de goedkeuringsdatum, en een link naar het grafisch plan (voor de deelgebieden van de provinciale RUP's) of link naar de website waar de documenten van het provinciaal of gewestelijk RUP kunnen geraadpleegd worden. Indien een deelplan van een RUP enkel een afbakeningslijn (van een stedelijk gebied of havengebied) vastlegt is enkel de grenslijn weergegeven. Voor de andere deelgebieden wordt een arcering weergegeven. Naast provinciale en gewestelijke RUP's bestaan ook gemeentelijke RUP's. De contouren van de gemeentelijke RUP's worden alleen ter beschikking gesteld aan de provinciale diensten. Toestand van de gewestelijke RUP's: 31/05/2013. Toestand van de provinciale RUP's: 31/05/2013. Toestand van de gemeentelijke RUP's: 13/12/2012.

De digitale versie van de plannen is geen juridisch document. Deze grafische digitale versie kan dan ook in geen enkel geval beschouwd worden als een officiŽle reproductie van de originele goedgekeurde of vastgestelde plannen. Deze restrictie geldt voor de Gewestplannen, BPA-contouren en scans, en de contouren en deelgebieden van de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. De voorgestelde gegevens hebben enkel een informatieve waarde.

  • © Departement RWO van de Vlaamse Overheid is auteur van de contouren en deelgebieden van de gewestelijke RUP's
  • © Departement RWO van de Vlaamse Overheid - Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen is auteur van de contouren van de gemeentelijke RUP's
  • © Dienst Ruimtelijke Planning, directie Ruimte, provinciebestuur Oost-Vlaanderen is auteur van de contouren en deelgebieden van de provinciale RUP's
  • © Afdeling Ruimtelijke Planning van het departement RWO van de Vlaamse Overheid is auteur van de geactualiseerde gewestplannen op schaal 1/10.000.
  • © De gemeenten zijn auteur van de officiŽle plannen van aanleg (BPA).
  • © Afdeling Ruimtelijke Planning van het departement RWO van de Vlaamse Overheid is auteur van de digitale versie van de contouren van deze BPA's.
  • © Het NGI is auteur van de topografische kaart 1/10.000.